null AOPK OPŽP ZMV 3 výzva

AOPK OPŽP ZMV - 3. výzva SC 1.3

OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

  • Stav: ukončena
  • Celková alokace: 70 mil. Kč
  • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
  • Typ žadatele: Obce, Specifikováno ve výzvě
  • Lokalita: Celá ČR

Podání žádosti: 1. 11. 2023 – 31. 1. 2024

Další informace a podmínky platné v rámci 3. výzvy

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:

Specifický cíl 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Téma: Klima – příroda
V rámci specifického cíle bude možno podporovat: 
Opatření 1.3.2: Zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014-2020 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 

  • Aktivita 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů
  • Podaktivita 1.3.2.1.1.095_06 Zpracování studie systémů sídelní zeleně, ZMV 06 Studie a plány
  • Podaktivita 1.3.2.1.2.095_06 Zpracování územní studie krajiny, ZMV 06 Studie a plány

Hlavní cílové skupiny:

Obce, města a městské části hl. města Prahy zabývající se územním rozvojem sídel a volné krajiny.

Informace o způsobilosti výdajů:

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Příručky AOPK ČR. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.

Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.

Související odkazy:

Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Návrat vlků - webové stránky
Náklady obvyklých opatření MŽP 2024 platné od 1. 11. 2023
Metodický rámec zpracování studie systému sídelní zeleně
Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností