null AOPK OPŽP ZMV 8 výzva SC 1.6

AOPK OPŽP ZMV – 8. výzva SC 1.6

OPŽP – ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR

 • Stav: probíhá
 • Celková alokace: 200 mil. Kč
 • Sběrná místa: regionální pracoviště AOPK ČR
 • Typ žadatele: Specifikováno ve výzvě
 • Lokalita: Celá ČR

1. změna výzvy platná od 17. 6. 2024 (změna spočívá v aktualizaci Příručky AOPK ČR včetně příloh a vzorů pro žadatele).

Podání žádosti: 2. 5. – 31. 10.  2024

Další informace a podmínky platné v rámci 8. výzvy

Popis podporovaných opatření, aktivit, podaktivit:

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené
infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Téma: Biodiverzita
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2014–2020 a žadatel se
zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 • Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.070_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_07 Péče o biotopy ohrožených druhů vázaných na dřeviny rostoucí mimo les – vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita: 1.6.1.1.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Podaktivita 1.6.1.1.2.100_09 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Aktivita 1.6.2.1 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.), ZMV 05 Travinné ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_05 Péče o nelesní stanoviště (např. travinné ekosystémy, vřesoviště, rákosiny apod.) (kraje), ZMV 05 Travinné ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření), ZMV 08 Lesní ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_08 Péče o lesní stanoviště (managementová opatření) (kraje), ZMV 08 Lesní ekosystémy
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_01 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na tůně, ZMV 01 Tůně 3
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.085_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_02 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na malé vodní nádrže (MVN) (kraje), ZMV 02 MVN
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_03 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na rašeliniště, ZMV 03 Rašeliniště
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_04 Péče o vodní a mokřadní biotopy vázané na vodní toky a jejich nivy (revitalizace a renaturace), slepá ramena, rušení odvodnění, ZMV 04 Revitalizace toků, rušení odvodňovacích zařízení
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les - vegetační prvky, ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_07 Péče o předměty ochrany vázané na dřeviny rostoucí mimo les - vegetační prvky (kraje), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.090_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Podaktivita: 1.6.1.2.1.100_09 Specifická opatření (narušení drnu, stružkování, pojezdy těžkou technikou, asanace kůrovcové hmoty, zviditelnění stěn) (kraje), ZMV 09 Specifická opatření na podporu druhů a stanovišť
 • Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů
 • Podaktivita: 1.6.1.3.1.085_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
 • Podaktivita: 1.6.1.3.1.080_10 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů – jmelí, ZMV 10 Invazní rostliny a živočichové
 • Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
 • Podaktivita: 1.6.1.5.1.070_11 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody, ZMV 11 Návštěvnická infrastruktura

Hlavní cílové skupiny:

Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a
správci vodních toků, obce a města.

Cílová území:

Území celé České republiky

Informace o způsobilosti výdajů:

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Příručky AOPK
ČR.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2029.

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR
Své dotazy můžete také posílat na e-mail aopk-dotazy-opzp21@nature.cz.
Vzory pro žadatele, Příručku AOPK ČR pro OPŽP 2021–2027 – ZMV a její přílohy najdete na stránce programu.

Související odkazy:

Portál pro tvorbu rozpočtové přílohy žádosti o dotaci poskytovatele AOPK ČR
Návrat vlků – webové stráky
Náklady obvyklých opatření MŽP 2024 platné od 1. 11. 2023