Název projektu: Obnova mokřadů v CHKO Český kras

Trvání projektu: podzim – zima 2018
Finanční zdroje: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Celkové náklady: 883 390 Kč
Lokalizace území: Středočeský kraj, okres Beroun, Bubovice
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Martin Dobeš, s.r.o., Realizace stavby: Stavby rybníků, s.r.o.

Revitalizované území se nachází v CHKO Český kras v NPR Karlštejn pod Paní horou, které svou stěžejní částí zasahuje do evropsky významné lokality CZ0214017 Karlštejn – Koda. Konkrétně se jedná o úsek nivy Bubovického potoka pod obcí Bubovice (okres Beroun). Niva vodního toku zde byla poznamenána splachy z okolních polí a byla porostlá ruderální vegetací.  Lokalita však nesla velký potenciál jak z hlediska spádových a plošných poměrů, tak ekologické hodnoty pro vznik mokřadních ploch.  Obnova mokřadů významně přispěje k rozšíření přírodního stanoviště - biotopu vhodného k životu a rozmnožování herpetofauny (např. skokan skřehotavý, skokan štíhlý, čolek obecný).

Cíl projektu:

Záměrem akce bylo vytvořit stabilní biotop pro obojživelníky, rozšířit aktuální zásobu vody v korytě, posílit infiltraci a zvětšit zásoby nivní podzemní vody, a především zadržet vodu v krajině.

Mokřad by měl do budoucna fungovat jako periodický biotop. S příchodem podzimních dešťů, jarního tání a přívalových dešťů se naplní vodou. V sušším období možná úplně vyschne, což není na závadu. Periodické tůně a mokřady jsou velmi výjimečné biotopy, které mají v krajině svoje důležité místo.

Území bude do budoucna sledováno a vyhodnocováno.

Realizovaná opatření:

  • odtěžení sedimentů
  • vytvoření mokřadu (zemní přeliv - Q 100 a průleh opevněný kamenným záhozem)
  • kácení dřevin za účelem prosvětlení lokality
  • výsadba stromů a křovin
  • figury z kamene a prvky z mrtvého dřeva
Obnova mokřadů v CHKO Český kras.
Obnova mokřadů v CHKO Český kras.
Mokřady v CHKO Český kras v zimě.
Obnova mokřadů v CHKO Český kras.
Obnova mokřadů v CHKO Český kras.