Název projektu: Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu

   
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Číslo projektu: SS02030027
Místo realizace: Praha, Brno, Průhonice, terénní práce v rámci celé ČR
Program: Technologická agentura ČR – Prostředí pro život
Zdroj financování: 90 % Technologická agentura ČR, 10 % vlastní zdroje jednotlivých partnerů (v případě AOPK ČR kofinancováno MŽP)
Celkový rozpočet: 276 488 598 Kč (z toho 17 989 998 Kč AOPK ČR)
Doba trvání projektu: 07/2020 – 12/2026
Oficiální stránky projektu: www.centrum-voda.cz
Hlavní partner projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.  (VÚV)
Partneři projektu: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební (ČVUT), Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (ÚVGZ), Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ)

Výstupy projektu:

Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je pomocí činností výzkumného centra „Voda“ přispět k lepšímu poznání v oblastech:

 • budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti,
 • porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území,
 • vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí,
 • vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod,
 • snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Pomocí nových poznatků, zjištěných v rámci činnosti centra a pomocí jejich šíření bude možné přispět k  větší resilienci společnosti následujícími způsoby:

 • přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav i v rámci zapojení více jejich druhů,
 • optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti,
 • zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu.

Projekt je zaměřen na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmírňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyvatelstva vodou. Klade si za cíl stát se ve své oblasti významným příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se také ovšem i problematice povodní, a to právě se zaměřením na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem projektu je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.

Konkrétní aktivity projektu:

Projekt je rozdělen do sedmi pracovních balíčků (kromě servisních a řídicích činností) pro naplnění sedmi cílů projektu, na kterých se podílí jednotliví partneři dle svého odborného zaměření:
WP pro cíl 1: Predikce vývoje zabezpečenosti vodních zdrojů v ČR do r. 2050 v podrobnosti krajů v závislosti na změně klimatu
WP pro cíl 2: Návrh možných opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů a snížení povodňových rizik včetně jejich významu, efektivnosti a synergii
WP pro cíl 3: Pro deficitní oblasti posoudit možná opatření ve vazbě na předpokládané scénáře změny klimatu jako např. převody vody, umělá infiltrace, ochrana a podpora podzemních vodních zdrojů, změna manipulace či navýšení zásobního prostoru stávajících vodních či suchých nádrží, hospodaření se srážkovými vodami, výstavba či obnova malých vodních nádrží, recyklace vod, podpora přirozené infiltrace prostřednictvím retence vody v krajině či realizace hájených lokalit (Generel LAPV) - význam jednotlivých opatření k předpokládaným požadavkům na odběry a jiné nakládání či obecné využití a míra jejich zabezpečenosti
WP pro cíl 4: Snižování objemu a míry znečištění vypouštěných odpadních vod z průmyslových činností, včetně vyhodnocení nákladovosti a efektu (návrhy technik v oblasti cirkulace technologických vod, redukce využívání technologických vod, snižování objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod)
WP pro cíl 5: Návrhy možných progresivních postupů a technik ke snižování znečištění průmyslových vod, které běžně neodstraňují technologie komunálních čistíren odpadních vod před vypouštěním do kanalizace, včetně vyhodnocení nákladovosti
WP pro cíl 6: Identifikace zdrojů původu a množství znečištění (především PAU, těžkých kovů a dusíku) ve vodě
WP pro cíl 7: Zlepšení stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů

AOPK ČR je zapojena do WP pro cíl 7 společně s VÚV a ČHMÚ. Tento cíl se dělí na tři dílčí cíle, pro které jsou realizovány následující aktivity:

 • Studium vlivů a dlouhodobých dopadů lidské činnosti na společenstva vodních organismů
 • Výzkum a kvantifikace potenciálu samovolných renaturací a revitalizací pro zlepšení stavu vodních toků
 • Dlouhodobý monitoring zahrnující sledování vývoje fragmentace říční sítě a jejího efektu na vodní ekosystémy
 • Příprava metodických podkladů a nástrojů hodnocení vlivu fragmentace říční sítě
 • Testování existujících kompenzačních opatření pro zmírnění dopadů fragmentace říční sítě (terénní výzkum)
 • Optimalizace a vývoj efektivních kompenzačních opatření pro zmírnění dopadů fragmentace říční sítě (modelový výzkum)
 • Výzkum požadavků vybraných prioritních a zvláště chráněných druhů na stav vodního prostředí včetně návrhu opatření k eliminaci negativních vlivů a posílení jejich populací
 • Vývoj a zdokonalování systému sledování a hodnocení stavu vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • Výzkumná podpora záchranných programů a dalších opatření k ochraně vybraných ohrožených druhů vodních organismů


 

Kontakty:

RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D.
Oddělení péče o vodní ekosystémy
Ing. Vendula Velasová
Oddělení projektů s mezinárodní účastí