Název projektu: Rekonstrukce – PP Rybník Neratov

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: 2009-2013
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - "Podpora biodiverzity"
Celkové náklady: 3 028 660 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 2 574 366 Kč
Lokalizace území: Zlínský kraj, okres Vsetín, Pozděchov a Prlov
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: firma PROKO, s r. o., Realizace: firma KAVYL, s.r.o., Technický dozor: Ing. Radovan Hladný, Autorský dozor: Ing. Jaroslav Valoušek

Rybník Neratov představuje významný biotop s vodní faunou typickou pro studené tekoucí a stojaté vody podhůří. Jedná se o zachovalý mokřadní ekosystém s výskytem cenného společenstva vodních živočichů, zejména obojživelníků (čolek velký a horský, ropucha obecná, rosnička zelená atd.)

Cíl projektu:

Vzhledem k tomu, že v PP Rybník Neratov docházelo k postupnému zhoršení technického stavu jednotlivých objektů, jakosti vody a kvantitativnímu i kvalitativnímu úbytku zvláště chráněných druhů, což bylo pozorováno i při monitoringu obojživelníků prováděném AOPK ČR a při technickobezpečnostním dohledu, bylo cílem jednoznačně zlepšit tento stav. V návaznosti na provedenou rekonstrukci došlo k nárůstu biodiverzity. Lokalita je vhodná jako atraktivní ukázka revitalizované vodní nádrže s primární funkcí ochrany přírody, zejména pro návštěvníky Vizovických vrchů.

Realizovaná opatření:

  • odbahnění rybníka
  • rekonstrukce hráze, bezpečnostního přelivu a spodní výpusti
  • vybudování lávky, loviště a odvodňovacího příkopu
  • rozšíření litorální zóny a výsadba dřevin
Rekonstrukce PP Rybník Neratov.
Rekonstrukce PP Rybník Neratov.
Rekonstrukce PP Rybník Neratov.
Rekonstrukce PP Rybník Neratov.
Rekonstrukce PP Rybník Neratov.