Název projektu: Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_009/0004649
Místo realizace: CHKO Český les NPP Na požárech
Program: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 4.1 - “ Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území“.
Zdroj financování: Finanční prostředky, kterými disponuje AOPK ČR, neumožňují v plné míře zajistit veškeré potřebné činnosti vyplývající z plánu péče. Víceletý obnovní management je nezbytný pro opatření, která jsou aktuálně prováděna jen ve velmi omezené míře. Vzhledem ke značné rozloze území je provádění těchto zásahů z národních zdrojů nekomplexní a není tak plně dosaženo potřebného efektu.
Celkový rozpočet: Předpokládané výdaje projektu čerpané z EU činí 5 767 489,20 Kč.
Doba trvání projektu: 2018–2023
Hlavní partner projektu: Marles, s.r.o.

Výstupy projektu:

NPP Na požárech byla dle zřizovacího předpisu zřízena k ochraně přirozeného rašelinného území, k poskytnutí nezbytného životního prostředí ohroženým rašeliništním biocenózám, k udržení nezbytných podmínek pro jejich další nerušený vývoj, k ochraně bohatého výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů přirozeně se zde vyskytujících (hnízdění tetřívka). Hlavní předměty ochrany jsou v současné době pro ekosystémy Caricetum goodenowii, Carici rostratae -Sphagnetum apiculati, Caricetum rostratae, Caricetum nigrae a narušené plochy s porosty Calluna vulgaris a pro druhy vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides L.) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix).

Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem ochrany je zachování hodnotných mokřadních a rašelinných luk jako biotopu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Obnovným managementem, rozloženým do šesti po sobě následujících let, bude dosaženo trvale udržitelného stavu, který již bude následně vyžadovat pouze udržovací management cílového stavu.

Konkrétní aktivity projektu:

Výřez náletu, sečení mokřadních a rašelinných luk

Kontatky:

AOPK ČR, Regionální pracoviště správa CHKO Slavkovský les